Dokumentacja powypadkowa

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzna, które nastąpiło w związku z pracą:

1podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
2podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia,
3w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji zakładu pracy, w drodze miedzy siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku, wynikającego ze stosunku pracy.

Ustawa z dnia 12 czerwca 1975r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst ujednolicony :Dz. U. z 1983 r. Nr.30, poz. 144 z późn. zm.)

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

1jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
2jednorazowe odszkodowanie dla rodziny z tytułu śmierci pracownika lub rencisty
3renta inwalidzka
4renta rodzinna
5odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy
6świadczenia wyrównawcze

Ustawa z dnia 12 czerwca 1975r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst ujednolicony :Dz. U. z 1983 r. Nr.30, poz. 144 z późn. zm.)

Rodzaje wypadków przy pracy

1wypadek śmiertelny - wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć na miejscu wypadku lub w okresie 6 miesięcy od chwili wypadku,
2wypadek ciężki - wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, a mianowicie: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub inne uszkodzenia ciała, albo rozstrój zdrowia naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu; trwała choroba psychiczna, trwała lub znaczna niezdolność do pracy w zawodzie lub trwałe poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
3wypadek zbiorowy - wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby.

Ustawa z dnia 12 czerwca 1975r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst ujednolicony :Dz. U. z 1983 r. Nr.30, poz. 144 z późn. zm.)

Postępowanie powypadkowe

1miejsce wypadku pracodawca obowiązany jest zabezpieczyć do czasu ustalenia jego okoliczności i przyczyn.
2okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy bada zespól powypadkowy,
3zespół powypadkowy sporządza protokół nie później niż w ciągu 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku.
4protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia.
5protokół powypadkowy z załącznikami przechowuje się w aktach zakładu przez 10 lat.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy /Dz. U. NR.115,poz.744/

Zakład pracy obowiązany jest prowadzić rejestr wypadków. Rejestr wypadków powinien zawierać:

1imię i nazwisko poszkodowanego,
2miejsce i datę wypadku,
3skutki, datę sporządzenia protokołu powypadkowego,
4stwierdzenie, czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, krótki opis okoliczności wypadku,
5datę przekazania wniosku do ZUS,
6informację o wypłaconych świadczeniach lub o przyczynach pozbawienia tych świadczeń
7inne okoliczności wypadku, których zamieszczenie w rejestrze jest celowe,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy Dz. U. Nr. 115,poz.744/.

Zadzwoń do nas

+48 607 119 334

+48 722 033 443

Ewa Stachera – Główny Specjalista ds. BHP, 
Aneta Stachera – Główny Specjalista ds. BHP

Skorzystaj z formularza
by się skontaktować!